Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
Согласие
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Я полностью согласен, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Я совершенно не соголасен с...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Я совершенно не разделяю идею, что...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
И наоборот, ... показывает...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
В отличие от...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
... похоже на ..., если принять во внимание...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
... и ... различаются в понимании ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Первое...., второе, напротив, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Одно из различий между ... и ..., однако...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Я бы предположил, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Мне кажется, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Я считаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
По моему мнению...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Я придерживаюсь мнения, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Я полагаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Нельзя не заметить, что ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Согласен.., но...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Действительно..., и все же ... остается фактом
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Согласен,... , и тем неменее
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Напротив,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
С одной стороны
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
С другой стороны...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Несмотря на
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Хотя...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Говоря научным языком...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Между прочим...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Более того...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse