Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Cineva este de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Înţeleg punctul său de vedere.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Sunt în totalitate de acord că...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Mă opun total ideii conform căreia...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
...în opoziţie cu...este/sunt...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Aş putea spune că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Impresia mea este că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
După părerea mea,...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Din punctul meu de vedere...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Sunt de părere că...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Convingerea mea este că... deoarece...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Admitem faptul că..., dar...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Se admite faptul că..., însă...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Din contră,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Pe de o parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Pe de altă parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Contrar...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
În ciuda faptului că...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Întâmplător...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Mai mult decât atât...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse