Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
W pełni się zgadzam z...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
....i...rożnią się pod względem...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Powiedziałbym, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Wydaje mi się, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Moim zdaniem...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Z mojego punktu widzenia...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Jestem zdania, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Wprawdzie..., ale...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Przeciwnie, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Z jednej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Z drugiej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Pomimo/Wbrew...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Pomimo faktu, że...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Nawiasem mówiąc, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Ponadto...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse