Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse