Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse