Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
Verrattuna ..., ... näyttää...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
... muistuttaa ... suhteessa...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Voisin sanoa, että...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Vaikuttaa siltä, että...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Mielestäni...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Omalta näkökantiltani katsoen...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Olen sitä mieltä, että...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Uskon, että..., sillä...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Kieltämättä..., mutta...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Päinvastoin...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Toisaalta...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Toisaalta...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Huolimatta...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Huolimatta siitä, että...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Ohimennen...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Lisäksi...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse