Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse