Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ich stimme völlig zu, dass...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ähnelt ... hinsichtlich...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ich würde sagen, dass...
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Es scheint mir, dass...
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Meiner Meinung nach...
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Von meinem Standpunkt aus...
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ich bin der Ansicht, dass...
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Zugegebenermaßen... , aber...
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Im Gegenteil...
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Einerseits...
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Andererseits...
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Trotz...
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Im Übrigen...
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Darüber hinaus...
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse