Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

一般来说,我同意...,因为...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
人们较倾向于同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
我能理解他/她的观点。
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
我完全同意...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
我完全赞同...的观点。
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

总的来说,我不同意...,因为...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
人们较倾向于不同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
我强烈不同意...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
我坚决反对...的观点
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

就...方面,...和...相似/不同
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
和...比,...表明...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
对比...,...是...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
在...方面,...和...是相似的
... giống với... ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
在...方面,...和...不同
... và... khác nhau ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
第一...,与此对比,第二...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...和...的一个不同点是...,而...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

我想说的是...
Tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
对我来说,它像是...
Tôi thấy rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
在我看来...
Cá nhân tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
我认为...
Theo quan điểm của tôi...
Omschrijving van een persoonlijke mening
我的观点是...
Tôi mang quan điểm rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
我相信...,因为...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

现在让我们分析/转到/研究...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
...清楚了,让我们把注意力转到...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
诚然...,但是...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...是对的,但是事实上...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
诚然...,但是...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
相反...
Trái lại,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方面...
Một mặt,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
另一方面...
Mặt khác,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
尽管...
Mặc dù...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
尽管...
Mặc dù/Bất chấp...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
从科学/历史角度讲...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
附带说一句...
Nhân tiện/Nhân thể...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
此外...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse