Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

一般来说,我同意...,因为...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
人们较倾向于同意...,因为...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
我能理解他/她的观点。
Demek istediğini anlıyorum.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
我完全同意...
...'a tamamen katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
我完全赞同...的观点。
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

总的来说,我不同意...,因为...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
人们较倾向于不同意...,因为...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
我明白他的意思,但是完全不同意。
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
我强烈不同意...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
我坚决反对...的观点
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

就...方面,...和...相似/不同
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
和...比,...表明...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
对比...,...是...
...'a karşın ...'daki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
在...方面,...和...是相似的
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
在...方面,...和...不同
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
第一...,与此对比,第二...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...和...的一个不同点是...,而...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

我想说的是...
Demek istediğim ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
对我来说,它像是...
Bana öyle görünüyor ki ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
在我看来...
Bence ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
我认为...
Benim bakış açıma göre ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
我的观点是...
... görüşündeyim.
Omschrijving van een persoonlijke mening
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
我相信...,因为...
İnancıma göre ... çünkü ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

现在让我们分析/转到/研究...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
...清楚了,让我们把注意力转到...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
诚然...,但是...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...是对的,但是事实上...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
诚然...,但是...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
相反...
Ancak buna karşıt olarak ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方面...
Bir açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
另一方面...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
尽管...
... olmasına rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
尽管...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
从科学/历史角度讲...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
附带说一句...
Antiparantez ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
此外...
Buna ilaveten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse