Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Rysunek zawiera...
Beschrijving van een afbeelding
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Hình... minh họa...
Rysunek... przedstawia...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Hình... thể hiện...
Rysunek... pokazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram...bada...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... mô tả...
Diagram... zobrazowuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling