Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Beschrijving van een afbeelding
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Hình... minh họa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Hình... thể hiện...
यह आकार ...दिखाता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... cho thấy...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... mô tả...
यह आकार ...दिखाता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling