Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Beschrijving van een afbeelding
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling