Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
图片中包含...
Beschrijving van een afbeelding
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
图表表明...,因此得出...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
图表的变化表明...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Hình... minh họa...
数字...代表...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Hình... thể hiện...
数字...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... cho thấy...
示图...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Biểu đồ... mô tả...
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling