Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling