Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling