Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
L'image contient...
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La forme du graphique démontre que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure...représentant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
Figure...montrant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramme...examinant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
Diagramme...indiquant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling