Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
Within the picture is contained…
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
The shape of the graph demonstrates that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
The graph can thus be used to predict…
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure…representing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
Figure…showing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram…examining…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
Diagram…depicting…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling