Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling