Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
이 그림 속에는 ...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

...를 나타내는 표
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 관찰한 표
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling