Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
L'immagine mostra...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La figura riportata sul grafico dimostra come...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

L'immagine... rappresenta...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
L'immagine... mostra...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Il diagramma... spiega...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Il diagramma...rappresenta...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling