Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'immagine mostra...
Beschrijving van een afbeelding
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... rappresenta...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... mostra...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Il diagramma... spiega...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Il diagramma...rappresenta...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling