Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Beschrijving van een afbeelding
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling