Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Beschrijving van een afbeelding
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Hình... minh họa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Το σχήμα... δείχνει...
Hình... thể hiện...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Το διάγραμμα... διερευνά...
Biểu đồ... cho thấy...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Biểu đồ... mô tả...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling