Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
L'image contient...
Bilden visar ...
Beschrijving van een afbeelding
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La forme du graphique démontre que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure...représentant...
Figur ... respresenterar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure...montrant...
Figur ... visar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramme...examinant...
Diagram ... undersöker ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramme...indiquant...
Diagram ... skildrar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling