Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Beschrijving van een afbeelding
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling