Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling