Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Im Bild ist ... enthalten...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Abbildung ... stellt ... dar.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Abbildung ... zeigt ...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramm ... untersucht...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramm ... beschreibt...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling