Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
图表显示在...水平下保持稳定
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
图片中包含...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Beschrijving van een afbeelding
该图表显示,...至...期间,...比...多
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

图表表明...,因此得出...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
图表的变化表明...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
图中有明确的分布模式,这意味着...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
因此,该图表可以用来预测...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

数字...代表...
Hình... minh họa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
数字...表示...
Hình... thể hiện...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
示图...表示...
Biểu đồ... cho thấy...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
示图...描绘...
Biểu đồ... mô tả...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling