Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk