Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
В целом...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
В балансе...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk