Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Este trabalho começou apontando...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A prévia discussão buscou...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Resumindo, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
Em suma, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
Em síntese, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
De modo geral, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
...nos leva à conclusão de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Pode-se ver então que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
Recapitulando, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk