Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
요약하면, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
요약하면, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
대체로, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
대체로, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
모든 것을 고려하여, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk