Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Riassumendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
Concludendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
Complessivamente...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
In generale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ci porta a concludere che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Siamo dunque portati a credere che...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
Tirando le somme...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk