Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk