Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk