Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Samenvatting van een werkstuk
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Tóm lại...
สรุปทั้งหมด...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Tóm lại...
โดยสรุป...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Về tổng thể...
ทั้งหมด...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Nhìn chung...
โดยภาพรวมแล้ว...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Heldere conclusie met solide argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Heldere conclusie met solide argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... có thể giúp chứng tỏ...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Nhìn nhận một cách khách quan...
โดยสมดุลแล้ว...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Heldere conclusie
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk