Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Мы начали доклад с того, что...
Samenvatting van een werkstuk
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Tóm lại...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Tóm lại...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Về tổng thể...
В целом...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Nhìn chung...
В общем...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Таким образом мы видим, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Все это указывает на то, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... có thể giúp chứng tỏ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Nhìn nhận một cách khách quan...
В балансе...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Heldere conclusie
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk