Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Este trabalho começou apontando...
Samenvatting van een werkstuk
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
A prévia discussão buscou...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Tóm lại...
Resumindo, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Tóm lại...
Em suma, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Về tổng thể...
Em síntese, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Nhìn chung...
De modo geral, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...nos leva à conclusão de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Pode-se ver então que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... có thể giúp chứng tỏ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Nhìn nhận một cách khách quan...
Recapitulando, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Heldere conclusie
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk