Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Samenvatting van een werkstuk
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Tóm lại...
Εν περιλήψει,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Tóm lại...
Εν ολίγοις,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Về tổng thể...
Εν συντομία,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Nhìn chung...
Σε γενικές γραμμές,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... có thể giúp chứng tỏ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Nhìn nhận một cách khách quan...
Συνοπτικά...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Heldere conclusie
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk