Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Tóm lại...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Tóm lại...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Về tổng thể...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
Nhìn chung...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk