Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Abych to shrnul(a),...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Souhrnně lze říci,...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Celkem vzato...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Celkem vzato...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nás vede k závěru, že...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vidíme tedy, že...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Pochopení... může pomoci odhalit...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Zároveň...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk