Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Abych to shrnul(a),...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Souhrnně lze říci,...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Celkem vzato...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Celkem vzato...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nás vede k závěru, že...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vidíme tedy, že...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Pochopení... může pomoci odhalit...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Zároveň...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk