Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Samenvatting van een werkstuk
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Abych to shrnul(a),...
Riassumendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Souhrnně lze říci,...
Concludendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Celkem vzato...
Complessivamente...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Celkem vzato...
In generale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nás vede k závěru, že...
.... ci porta a concludere che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vidíme tedy, že...
Siamo dunque portati a credere che...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Zároveň...
Tirando le somme...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Heldere conclusie
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk