Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Celkem vzato...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Celkem vzato...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Zároveň...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk