Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
En resumen,...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En síntesis,...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
En definitiva,...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
En términos generales,...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nos lleva a la conclusión de que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Podemos evidenciar que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Todo esto apunta a...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En resumen...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk