Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

En la introducción de este trabajo mencionamos...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
La discusión anterior ha tenido la intención de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
En resumen,...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En síntesis,...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
En definitiva,...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
En términos generales,...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nos lleva a la conclusión de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Podemos evidenciar que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Todo esto apunta a...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En resumen...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk