Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Însumând totul...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Rezumând,...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Per ansamblu...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
În mare...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...ne duce la concluzia că...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Putem observa prin urmare că...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Pentru a restabili echilibrul...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk