Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Este trabalho começou apontando...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
A prévia discussão buscou...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Resumindo, ...
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Em suma, ...
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Em síntese, ...
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
De modo geral, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nos leva à conclusão de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Pode-se ver então que...
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tudo isso aponta para o fato que ...
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Recapitulando, ...
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk