Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Este trabalho começou apontando...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
A prévia discussão buscou...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Resumindo, ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Em suma, ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Em síntese, ...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
De modo geral, ...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nos leva à conclusão de que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Pode-se ver então que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Recapitulando, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk